byd s6

بی وای دی S6 در سال 2010 تولید شد و در سال 2011 جایزه پر سرعت ترین فروش را به خود اختصاص داد.