DS 5

دی اس 5 یکی از خودروهای لوکس فرانسوی می باشد که از سال 2009 تولید شد.

DS 5 LS

دی اس SL5  دارای 5 ستاره ایمنی از موسسه یورو انکپ است .

DS6 WR

 دی اس 5wr کراس اوور لوکس فرانسوی با امکانات زیادی است.