زوتی S300

زوتی S300 یکی از خودروهای چینی می باشد که از سال 2012 تولید شد .