سوزوکی گراند ویتارا 2.0 مونتاژ

خودروی سوزوکی گراند ویتارا از سال 2009 وارد بازار شد.

سوزوکی کیزاشی مونتاژ

سوزوکی کیزاشی از سال 2009 الی 2014 تولید و عرضه شد.

سوزوکی گراند ویتارا 2.4 مونتاژ

خودروی سوزوکی گراند ویتارا از سال 2009 وارد بازار شد.