پاژن

پاژن وانت خودرو شاسی بلند و آفرود می باشد که از سوی شرکت مرتب ساخته شده است.