پراید 111 EX

پراید 111 خودرویی هاچ بک می باشد که از سال 89 تاکنون در حال تولید می باشد.

پراید 131 SX

پراید 131 یکی از کاملترین تیپ پراید است و از خودرهای پرفروش پراید است.

پراید ، 141 LE

یکی از مزایای پراید 141 وزن آن است که نسبت به سایر پراید ها بیشتر است و باعث می شود در جاده عملکرد بهتری داشته باشد

پراید 111 LE

 پراید 111 خودرویی هاچ بک می باشد که از سال 89 تاکنون در حال تولید می باشد.

پراید ، 131 TL

پراید 131 یکی از کاملترین تیپ پراید است و از خودرهای پرفروش پراید است.

پراید 141 SE

یکی از مزایای پراید 141 وزن آن است که نسبت به سایر پراید ها بیشتر است و باعث می شود در جاده عملکرد بهتری داشته باشد

پراید 111 SE

پراید 111 خودرویی هاچ بک می باشد که از سال 89 تاکنون در حال تولید می باشد.

پراید 132 EX

پراید 132 نسخه سدان پراید 111 است و تفاوتش با پراید 131 که زودتر از این خودرو معرفی شده همرنگ بودن سپر و زه های بدنه است.

پراید 141 SL

یکی از مزایای پراید 141 وزن آن است که نسبت به سایر پراید ها بیشتر است و باعث می شود در جاده عملکرد بهتری داشته باشد

پراید 111 SL

پراید 111 خودرویی هاچ بک می باشد که از سال 89 تاکنون در حال تولید می باشد.

پراید 132LE

پراید 132 نسخه سدان پراید 111 است و تفاوتش با پراید 131 که زودتر از این خودرو معرفی شده همرنگ بودن سپر و زه های بدنه است.

پراید 141SX

یکی از مزایای پراید 141 وزن آن است که نسبت به سایر پراید ها بیشتر است و باعث می شود در جاده عملکرد بهتری داشته باشد

پراید 111 SX

پراید 111 خودرویی هاچ بک می باشد که از سال 89 تاکنون در حال تولید می باشد.

پراید 132 SL

پراید 132 نسخه سدان پراید 111 است و تفاوتش با پراید 131 که زودتر از این خودرو معرفی شده همرنگ بودن سپر و زه های بدنه است.

پراید صندوق دار

این خودرو ها با وجود عدم ایمنی اما به دلیل قیمت مناسب و مصرف سوخت مناسب در ایران پر فروش هستند

پراید 131 EX

پراید 131 یکی از کاملترین تیپ پراید است و از خودرهای پرفروش پراید است.

پراید 132 SX

پراید 132 نسخه سدان پراید 111 است و تفاوتش با پراید 131 که زودتر از این خودرو معرفی شده همرنگ بودن سپر و زه های بدنه است.

پراید 151 SE

پراید وانت 151 در دسته خودروهای تجاری سایپا قرار دارد برای حمل و نقل شهری استفاده می شود.

پراید 131 LE

پراید 131 یکی از کاملترین تیپ پراید است و از خودرهای پرفروش پراید است.

پراید 132 TL

پراید 132 نسخه سدان پراید 111 است و تفاوتش با پراید 131 که زودتر از این خودرو معرفی شده همرنگ بودن سپر و زه های بدنه است.

پراید 132 SE

پراید 132 نسخه سدان پراید 111 است و تفاوتش با پراید 131 که زودتر از این خودرو معرفی شده همرنگ بودن سپر و زه های بدنه است.

پراید 132 ،SE

پراید 132 نسخه سدان پراید 111 است و تفاوتش با پراید 131 که زودتر از این خودرو معرفی شده همرنگ بودن سپر و زه های بدنه است.

پراید 141 EX

یکی از مزایای پراید 141 وزن آن است که نسبت به سایر پراید ها بیشتر است و باعث می شود در جاده عملکرد بهتری داشته باشد

پراید هاچ بک

این خودرو ها با وجود عدم ایمنی اما به دلیل قیمت مناسب و مصرف سوخت مناسب در ایران پر فروش هستند

پراید 131 SL

پراید 131 یکی از کاملترین تیپ پراید است و از خودرهای پرفروش پراید است.