پروتون ، جن تو (مونتاژ)

پروتون جن 2 خودروی سدان اسپورت می باشد که در ایران طرفدار زیادی دارد.