معرفی برترین سدان ها از لحاظ آیرودینامیک

مهم ترین وظیفه علم آیرودینامیک در خودرو کاهش مقدار نیروی درگ می باشد.