آگهی فروش خودرو سواری - آگهی فروش خودرو ، آگهی فروش ماشینrssمدل خودرو
جدید CarImage6659813_636660793119649479_0_thumb_450_300
x33
نوع سوخت: بنزین
گیربکس: دنده ای
رنگ بدنه: سفید
سال تولید شمسی: 1393
وضعیت بدنه: دو لکه رنگ
کارکرد ( km ): 70,000
تومان 49500000
4 روز قبل
11 ماه از حالا
جدید CarImage6694295_0_thumb_450_300
نوع سوخت: بنزین
گیربکس: اتوماتیک
رنگ بدنه: سفید
سال تولید شمسی: 1397
وضعیت بدنه: بدون رنگ
کارکرد ( km ): ---
تومان 185000000
5 روز قبل
11 ماه از حالا
جدید CarImage6693313_0_thumb_450_300
نوع سوخت: بنزین
گیربکس: دنده ای
رنگ بدنه: نقره ای
سال تولید شمسی: 1388
وضعیت بدنه: کامل رنگ
کارکرد ( km ): ---
تومان 25000000
5 روز قبل
11 ماه از حالا
جدید CarImage6686347_0_thumb_450_300
نوع سوخت: بنزین
گیربکس: اتوماتیک
رنگ بدنه: نقره ای
سال تولید شمسی: 1389
وضعیت بدنه: یک لکه رنگ
کارکرد ( km ): 154,000
تومان 21000000
5 روز قبل
11 ماه از حالا
جدید CarImage6671371_0_thumb_450_300
نوع سوخت: بنزین
گیربکس: اتوماتیک
رنگ بدنه: نقرآبی
سال تولید شمسی: 1383
وضعیت بدنه: چند لکه رنگ
کارکرد ( km ): 240,000
تومان 22400000
5 روز قبل
11 ماه از حالا
جدید CarImage6690507_1_thumb_450_300
نوع سوخت: بنزین
گیربکس: دنده ای
رنگ بدنه: سفید
سال تولید شمسی: 1396
وضعیت بدنه: بدون رنگ
کارکرد ( km ): 32,000
تومان 21000000
6 روز قبل
11 ماه از حالا
جدید CarImage_636666465348312840_6590071_thumb_450_300
نوع سوخت: بنزین
گیربکس: دنده ای
رنگ بدنه: مشکی
سال تولید شمسی: 1394
وضعیت بدنه: بدون رنگ
کارکرد ( km ): 68,000
تومان 18300000
6 روز قبل
11 ماه از حالا
نوع سوخت: بنزین
گیربکس: دنده ای
رنگ بدنه: آبی
سال تولید شمسی: 1383
وضعیت بدنه: بدون رنگ
کارکرد ( km ): 24000
تومان 9800000
4 ماه قبل
10 ماه از حالا
h2
نوع سوخت: بنزین
گیربکس: اتوماتیک
رنگ بدنه: مشکی
سال تولید شمسی: 1397
وضعیت بدنه: بدون رنگ
کارکرد ( km ): ---
تومان 160000000
4 ماه قبل
10 ماه از حالا
نوع سوخت: بنزین
گیربکس: دنده ای
رنگ بدنه: مشکی
سال تولید شمسی: 1390
وضعیت بدنه: یک لکه رنگ
کارکرد ( km ): 190,000
تومان 32000000
1 ماه قبل
10 ماه از حالا